Administrator sajta

 • Prim. Dr Aleksandar Grdinić rođen 21. 11. 1973 godine Kotor, Crna Gora.
 • specijalista Ginekologije i Akušerstva – subspecijalista Perinatolog.

Obrazovanje

Medicinski fakultet upisao u Beogradu 1992.g. godine i završio ga sa prosječnom ocjenom 9,57.

Jednogodišnji pripravnički ljekarski staž odradio u Kliničkom Centru Srbije i u septembru 2001 godine položio državni ispit u Beogradu sa odličnom ocjenom.

Specijalizaciju iz oblasti Ginekoligija i akušerstvo upisao u Beogradu, oktobar 2001 godine. Sve četiri godine specijalizacije proveo radeći na Klinici- GAK Narodni Front, Beograd (mentor Prof dr Ž. Miković). 07.11.2005 godine položio specijalistički ispit na GAK Narodni Front, Beograd sa odličnim uspjehom.

Subspecijalizaciju iz Perinatologije pohađao 2013/2014g.-GAK Narodni Front Beograd. Usmeni dio ispita položio sa odličnim uspjehom pred komisijom (Prof dr sci N. Radunović, Prof dr sci D. Plećaš, Prof dr sci M. Đukić, mentor Prof dr sci Ž. Miković), a završni rad „Uticaj emrioredukcije na ishod multifetalnih trudnoća sa tri ploda“ odbranio 25.12.2015g. pred komisijom (Prof dr sci D. Plećaš, Prof dr sci D. Filimonović, mentor Prof dr sci Ž. Miković)

Kretanje u sluzbi

 • 2020 - 2022 Kalnes Ostfold Sykehuset – Norveška
 • 2018 - 2020 Opšta Bolnica Kotor
 • 2018 Direktor centra za patologiju trudnoće-GAK, KCCG.
 • 2006 - 2018 Klinički Centar Crne Gore, GAK, specijalista.
 • 2016 Komisija Ministarstva zdravlja Crne Gore za polaganje državnog ispita za ljekare, farmaceute i stomatologe.
 • 2015 Zvanje Subspecijalista, Perinatolog (odbranio pred komisijom)
 • 2015 Zvanje Primarijus.
 • 2013 - 2014 Subspecijalizacija-Perinatologija - Gak Narodni Front Beograd.
 • 2013 Izabran za Mentora iz oblasti Ginekologija i akušerstvo za ljekare na specijalizaciji (Medicinski Fakultet Beograd, Medicinski Fakultet Podgorica)
 • 2012 - 2018 Saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici, predmet - Ginekologija i Akušerstvo.
 • 2005 Položio specijalistički ispit sa odličnim uspjehom.
 • 2001 - 2005 Specijalizacija iz Ginekologije i akušerstva, GAK Narodni Front,Beograd.
 • 2001 Položio Državni ispit-Ministarstvo Zdravlja Srbije, Beograd.
 • 2000 - 2001 Pripravnički ljekarski staž, Klinički Centar Srbije, Beograd.

Edukativna djelatnost

 • Predavač po pozivu – The first symposium of the Mediterranean Society for Metabolic Syndrome, Diabetes and Hypertension in Pregnancy, Beograd. sa temom: HYPERTENSIVE SYNDROME IN PREGNANCY - HOW TO PREDICT?
 • Predavač u Međunarodnoj Školi Ultrazvuka Ian Donal sa temom: Ultrazvučna procjena horioniciteta blizanaca, monohorijati i njihova patologija“
 • Predavač na stručnom sastanku u Banjaluci sa temom „Hipertenzija u trudnoći-GAK KCCG“, Banja Luka.
 • Predavač po pozivu na 18-tom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem- UGOSCGRS.- sa temom: Monochorionic twin pregnancies.
 • Predavač na XIV Kongresu ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Bečići - sa temom: Blizanačka trudnoća i porođaj. Trogodišnje iskustvo u Kliničkom Centru Crne Gore.

Naučno istraživačka djelatnost

Autor i koautor u više desetina stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima.

Učesnik na brojnim evropskim i svjetskim kongresima iz oblasti Ginekologija i akušerstvo.

Kontinuirana Medicinska Edukacija

Neki od sertifikata za oblast ginekologije

 • Simpozijuma o Telemedicini, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, Podgorica.
 • The 11-13 Weeks Scan, The Fetal Medicine Foundation-London, UK.
 • Antenatal surveillance, The Fetal Medicine Foundation-London, UK.
 • Cervical assessment, The Fetal Medicine Foundation-London, UK.
 • Basic fetal echocardiography, The Fetal Medicine Foundation-London, UK.
 • Fetal echocardiography, The Fetal Medicine Foundation-London, UK.
 • Sertifikat međunarodne škole ultrazvuka Ian Donald „Congenital anomalies in gyneacology, reproductive and perinatal medicine, Beograd.
 • Sertifikat o učešću na Četvrtom međunarodnom kongresu iz ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini – „ECHO 04“- Beograd.
 • Sertifikat o učešću u radu Ian Donald Škole (Inter-University School of Medical Ultrasound) u okviru kongresa ECHO04, Beograd.
 • Sertifikat Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju koja je pod okriljem Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 • Sertifikat o učešću u školi „Biochemistry and Molecular Biology in Human medicine“, Podgorica.
 • Sertifikat o učešću na simpozijumu „Skrining na urođene i nasledne metaboličke bolesti“, u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Aktivno se služim engleskim i norveškim jezikom.

Oženjen, otac najboljeg dječaka na svijetu.

Supruga ljekar, specijalista Ginekologije i akušerstva.